ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven ble vedtatt for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomheten, enten direkte eller gjennom sine leverandørkjeder og forretningspartnere.

I loven er det nedfelt bestemmelser som pålegger større virksomheter å gjennomføre «aktsomhetsvurderinger», hvor negative konsekvenser av egen virksomhet og
leverandørkjede skal kartlegges.

Ze Bra etiske retningslinjer beskriver hvordan vi forventer at våre medarbeidere skal opptre.

Målet med disse retningslinjene er å skape felles holdninger til hvordan alle medarbeidere ansatt hos oss skal utøve sine yrkesroller. Innen rammen av det vi kan påvirke, vil vi strebe etter å sikre at våre leverandører, underentreprenører, samarbeidspartnere og andre partnere respekterer og etterlever de samme prinsippene vi selv ønsker å følge.

Dersom du har spørsmål som omhandler dette, vennligst send mail til post@zebra.no

Mangfold og likestilling

Viktige premisser for økt likestilling og mindre diskriminering

Ze Bra har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av etnisitet, kjønn, livssyn eller legning. Dette gjelder for eksempel i saker som vedrører lønn, avansement, rekruttering og generelle utviklingsmuligheter.

Ze Bra har skriftlige mål og leveregler for å fremme et godt arbeidsmiljø med likestilling og uten diskriminering eller trakassering. Målene og levereglene er nedfelt i konsernets Etiske Retningslinjer. Alle nyansatte gjennomgår etiske retningslinjer i onboardingsprosessen.

Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis

For å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis, benyttes flere virkemidler:

 • Da kvinneandelen i bransjen generelt er lav skal vi oppfordre kvinner spesifikt til å søke, i alle utlyste stillinger.
 • Vi tilbyr like muligheter uansett hudfarge, kjønn, alder, nasjonalitet, religion, etnisk tilhørighet, seksuell legning, funksjonshemming, politisk ståsted eller andre særpreg. Vi aksepterer ikke noen form for diskriminering, mobbing eller trakassering. Dette er forankret i selskapets etiske retningslinjer.
 • Det er tidligere etablert en varslingskanal på zebra.no forvalter varsling av kritikkverdige forhold. Varslingssystemet håndterer både interne og eksterne henvendelser.

 Systematisk arbeid:

 • Kontinuerlig måling: Oppfølging av kjønnsbalanse gjøres kontinuerlig i årlige gjennomganger.
 • Våre samarbeidspartnere med underleverandører har fått krav om å etterfølge vår leverandørerklæring, der arbeidsmiljø og diskriminering er satt med tydelig krav (nulltoleranse). Dette følges opp kontraktsmessig (som vedlegg i alle kontrakter), i oppstartsmøter eller andre arenaer i møte med de nevnte.

Slik jobber vi for å identifisere risiko for diskriminering og hindre for likestilling;

 • Medarbeiderundersøkelse gjennomføres annethvert år, senest 2022. Resultatene fra undersøkelsen 2022 viste gjennomgående god trivsel og godt arbeidsmiljø. Det ble ikke rapportert om noen tilfeller av seksuell trakassering eller annen form for diskriminerende adferd.
 • Gjennomføring av sluttsamtale ved daglig leder i datterselskapene, som avdekker årsaker til at ansatte velger å avslutte deres arbeidsforhold.
 • Årlig måling og rapportering av kvinneandel i Ze Bra, inngår i den formelle forretningsrapporteringen. Det gjennomføres i tillegg en verifisering av lønnsnivå mellom kvinner og menn på like stillingsnivåer/-grupper som en del av den årlige lønnsjusteringsprosessen. Dette for å avdekke eventuelle avvik og iverksette korrigerende tiltak.

Vi har oppdaget følgende risikoer for diskriminering og hindre for likestilling

Risiko for diskriminering og hindre for likestilling som er avdekket via vår kartlegging gjelder

særlig rekruttering, medarbeiderutvikling og arbeidsmiljø.

  • • Det er identifisert flere årsaker til kjønns ubalanse ved rekruttering. Bransjens attraktivitet er en mulig forklaring. Bygg –og anleggsbransjen har lenge vært mannsdominert. Tall fra Statistisk
  • Sentralbyrå (Arbeidskraftundersøkelsen, 2020) viser at bransjen har kun 9,3 % kvinner.
  • Rådgiverne er fortsatt de meste attraktive arbeidsgiverne for kvinnelige ingeniører i bransjen, mens yrkesfagene har mangel på kvinnelige kandidater. Ubevisst diskriminering ved ansettelse kan også være til hinder for likestilling. Samtidig må vi være ydmyke og erkjenne at vi ikke har vært nok fremoverlent i rekrutteringen på området flere kvinner og økt mangfold.
  • Ze Bra jobber aktivt med å adressere disse risikoene, både for å tiltrekke et større mangfold til
   bransjen og for å forsterke forståelsen for mangfold og inkludering i våre rekrutteringsprosesser.

Tiltakene inkluderer blant annet:

   • Mer bevisst på deltakelse i rekrutteringen, intervjuene mm
   • Bilder av begge kjønn og representasjon av mangfold på markedsføring, webside og profileringsmateriell.
   • Fremheve gode rollemodeller i artikler og presentasjoner.

Kontaktinformasjon varsling

Ønsker du å varsle oss om et forhold, kontakt:

Svein Gunnar Dahl
Daglig Leder
Telefon: +47 91 32 92 24
E-post: svein@zebra.no

Hilde Lima
HR-/KHMS-leder
Telefon: +47 95 15 35 66
E-post: hilde@zebra.no